https://www.tlpoker.pl/


LP international Poland    Kontakt            Użytkownicy: 74 Aktywnych, 0 Zalogowanych - Godzina: 04:24
Poker Nowości
TLP Avatary Pokerstars:


Regulamin serwisu

Nowy na TLPoker? Zarejestruj się za darmo!

Regulamin serwisu internetowego www.tlpoker.pl


Tematy regulaminu:

1.    Wstęp
2.    Rejestracja
3.    Prawa autorskie i polityka prywatności
4.    Zasady korzystania z serwisu
5.    Ograniczenia odpowiedzialności
6.    Postanowienia końcowe

1. Wstęp

1.1 Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu www.tlpoker.pl oraz zasad funkcjonowania serwisu www.tlpoker.pl.

1.2 Ilekroć w dalszej części niniejszego regulaminu jest mowa o:

a) regulaminie -  rozumie się przez to regulamin serwisu internetowego www.tlpoker.pl;
b) serwisie i/lub portalu - rozumie się przez to  serwis www.tlpoker.pl;
c) właścicielu serwisu – rozumie się przez to firmę Liquid Enterpreises B.V., zarejestrowaną w Holandii;

1.3 Regulamin jest dostępny nieodpłatnie przed dokonaniem rejestracji, a na żądanie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.

1.4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się właściciel:

a)    połączenie z siecią Internet
b)    przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera

1.5 Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.

1.6. Serwis www.tlpoker.pl jest własnością podmiotu z zagranicy - Wyspy Marshalla. Z tego tez względu wszelkie roszczenia oraz reklamacje będą rozstrzygane poprzez obowiązujące tam prawo. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę użytkownika na rozstrzygnięcie sporów przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Właściciela.


2. Rejestracja

2.1 Rejestracja na portalu www.tlpoker.pl jest dostępna dla wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 18 lat oraz osób prawnych i jest bezpłatna. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat rejestracyjnych oraz opłat za użytkowanie serwisu.

2.2 Rejestracja na portalu www.tlpoker.pl odbywa się poprzez poprawne wypełnienie formularza znajdującego się na stronie rejestracyjnej. Użytkownik aby zarejestrować się na serwisie zobowiązany jest wypełnić poprawnie wszystkie pola obowiązkowe. Wypełniając formularz rejestracyjny użytkownik  potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu.

2.3 Z chwilą aktywacji konta na portalu poprzez otworzenie linka wysłanego przez administratora serwisu na adres mailowy użytkownika, użytkownik zawiera z portalem umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony i akceptuje wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz regulaminów znajdujących się na podstronach serwisu.

2.4 Użytkownik rejestrując się na portalu zobowiązany jest podać prawdziwe dane. Każdą zmianę w swoich danych  zawartych w formularzu znajdującym się na stronie rejestracyjnej  użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować na serwisie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w danych podanych przez użytkownika administrator  zażąda od użytkownika poprawienia danych w terminie 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu może usunąć konto użytkownika.

2.5 Użytkownik może mieć tylko jedno konto.

2.6 Wraz z rejestracją użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych podczas rejestracji danych przez właściciela serwisu i wykorzystanie ich do celów statystycznych, marketingowych oraz promocyjnych.

2.7 Podane przez użytkownika dane osobowe właścicielom portalu www.tlpoker.pl podlegają ochronie danych osobowych na zasadach określonych w punkcie  3 regulaminu „Prawa autorskie i polityka prywatności.”

2.8  Serwis może zawierać połączenia z innymi stronami, nie należącymi do Serwisu. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych na tych stronach internetowych.

2.9 Użytkownik ma prawo do wglądu i edycji podanych podczas rejestracji danych osobowych.

2.10 Rejestracja na portalu wiąże się z nabyciem przez użytkownika prawa do następujących usług/funkcjonalności:
•    dodawanie multimediów (zdjęć, rozdania);
•    dodawanie wpisów na forum oraz na otwartych forach grupowych;
•    założenie bloga;
•    komentowanie treści zamieszczanych przez innych użytkowników oraz przez serwis zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
•    uczestnictwo w konkursach organizowanych przez serwis, chyba, że regulamin konkursu stanowi inaczej;

2.11 Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego nie dostarczania wymienionych wyżej usług z powodu  przerw technicznych.  

2.12 Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji użytkownika lub usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu konta przez właściciela serwisu z przyczyn dotyczących użytkownika.

3. Prawa autorskie i polityka prywatności

3.1 Zawartość strony internetowej www.tlpoker.pl jest chroniona prawami autorskimi. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

3.2  W braku przeciwnego zastrzeżenia prawa do znaków towarowych, wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do rysunków, grafik, tekstu, przekazu audio oraz video i innych treści należą do Firmy, i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez pisemnej zgody właściciela.

3.3 Wszelkie dostępne na stronie internetowej www. www.tlpoker.pl oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi należącymi do Firmy i/lub jej dostawców.

3.4 W przypadku stwierdzenia przez administratora wykorzystania przez użytkownika portalu danych lub materiałów innego użytkownika  niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, użytkownik ten zostanie upomniany przez administratora i/lub usunięty z portalu.

3.5 Użytkownik  przenosi na rzecz właściciela serwisu  prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i remitowania, publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu, tłumaczenia, zmiany układu, przystosowywani oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do serwisu www.tlpoker.pl przez użytkownika, w tym w celu promocji i reklamy serwisu lub właściciela - nawet po  rezygnacji bądź usunięciu użytkownika z serwisu, z wyjątkiem przypadków gdy postanowienia regulaminów poszczególnych usług stanowią inaczej. Przeniesienia praw następuje z chwilą zamieszczenia materiałów w serwisie. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz innych osób utrwalonych w materiałach www.tlpoker.pl. Właściciel dołoży starań w celu poinformowania użytkownika  o wykorzystaniu  treści zamieszczonych przez niego na serwisie.

3.6 Dokonując rejestracji w serwisie www.tlpoker.pl użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji usługi. Możliwość przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a w szczególności możliwość przesyłania informacji handlowych pochodzących od właściciela drogą elektroniczną istnieje po wyrażeniu przez użytkownika zgody na takie przetwarzanie, która znajduje się w treści formularza rejestracyjnego wypełnianego przez użytkownika. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, realizowanych drogą elektroniczną nie jest warunkiem rejestracji użytkownika.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez właściciela w celu realizacji usługi i w niezbędnym do tego zakresie, użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez właściciela w celach marketingowych, użytkownik może zgłosić właścicielowi żądanie zaprzestania przetwarzania w celach marketingowych podanych w formularzu rejestracyjnym danych. Uczynić może to poprzez wysłanie maila z prośbą na adres webmaster@www.tlpoker.pl .

Dane osobowe przechowywane są przez administratora.

3.10 Właściciel portalu dołoży wszelkich starań, aby jak najlepiej chronić wszelkie dane osobowe podane na portalu oraz treści dodane przez użytkowników do portalu.

3.11. Właściciel jest w posiadaniu adresów IP użytkowników, przechowywanych przez właściciela przez czas, przez jaki użytkownik korzysta z serwisu oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z serwisu.

4. Zasady korzystania z serwisu

4.1 Każdy z użytkowników i gości serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem serwisu i wszelkimi regulaminami zawartymi na podstronach serwisu.

4.2 Użytkowników serwisu obowiązuje Netykieta.

4.3 Na serwisie www.tlpoker.pl zabrania się:
•    jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu oraz korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników;
•    przekazywania nieprawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom;
•    jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych podstron serwisu;
•    umieszczania na portalu oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety oraz godzących w dobre imię serwisu oraz innych użytkowników. Umieszczanie w/w treści pomimo upomnień, skutkować będzie blokadą administracyjną, a w uzasadnionych przypadkach usunięciem konta z serwisu;
•    jakichkolwiek działań użytkowników serwisu związanych z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu informacji dotyczących innych użytkowników oraz wszelkich informacji należących do serwisu i jego właściciela oraz działań polegających na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej, prowadzenia nieuzgodnionej z serwisem działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej. Osoby podejmujące się takich działań powinny liczyć się z usunięciem z portalu oraz konsekwencjami prawnymi,
•    jakichkolwiek działań ze strony użytkownika łamiących prawa innych użytkowników oraz właściciela serwisu, w tym prawa autorskie;
•    rozpowszechniania za pomocą serwisu jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody właścicieli oprogramowania;
•    rozpowszechniania za pomocą serwisu przedmiotu praw własności intelektualnej należących do innych osób bez zgody ich autorów.

4.4 Właściciel oraz administrator serwisu www.tlpoker.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników, jednak dołoży wszelkich starań aby usunąć wszelkie treści łamiące postanowienia tego regulaminu.

4.5 Reklamacje użytkowników rozpatruje właściciel. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, uzasadnienie reklamacji pod rygorem nie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje należy składać na adres portalu podany w dziale „Kontakt”.

5. Ograniczenia odpowiedzialności

5.1  W żadnym przypadku właściciel oraz administrator serwisu  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody wynikające z korzystania z serwisu www.tlpoker.pl lub z informacji zawartych na serwisie. Jednocześnie właściciel serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby informacje zamieszczane przez właściciela/administratora na portalu były jak najwyższej jakości.

5.2 Właściciel/administrator zastrzega możliwość występowania nieścisłości technicznych i błędów typograficznych w informacjach zawartych na naszej stronie internetowej.  Właściciel/administrator zobowiązuje się równocześnie dołożyć wszelkich starań, by eliminować na bieżąco wszelkie błędy.

5.3 Właściciel serwisu ostrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie przez użytkowników i gości treści zamieszczanej przez innych użytkowników, w szczególności za dostosowanie się do porad, sugestii, spostrzeżeń  i uwag umieszczanych przez użytkowników na portalu.

5.4 Informacje zawarte w serwisie www.tlpoker.pl j oraz na  podstronach serwisu mogą ulec zmianie w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania.

5.5 Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania wszelkich zmian na serwisie oraz do zrezygnowania z prowadzenia serwisu bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

5.6 Właściciel nie udziela użytkownikom żadnych gwarancji, że wszystkie aplikacje serwisu będą działały w prawidłowy sposób. Właściciel/administrator zobowiązuje się równocześnie dołożyć wszelkich starań aby wszelkie aplikacje działały poprawnie.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Regulamin serwisu www.tlpoker.pl obowiązuje od dnia 10.01.2011 roku.

6.2 Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. W przypadku dokonania w regulaminie zmiany właściciel poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie przez zamieszczenie na serwisie odpowiedniego ogłoszenia oraz powiadomienia użytkownika drogą elektroniczną. Zmiana regulaminu obowiązuje użytkownika w terminie 7 dni od daty powiadomienia. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu, nie później niż w terminie 7 dni od daty powiadomienia. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że użytkownik zaakceptował zmieniony regulamin. Zmiana zakresu lub rodzaju usług nienaruszająca dotychczasowych umów o świadczenie usług, nie stanowi zmiany regulaminu.

6.3 W przypadku braku akceptacji ze strony użytkownika dokonanych zmian w regulaminie umowa zawiązana miedzy użytkownikiem a właścicielem przestaje wiązać, a konto takiego użytkownika zostaje zawieszone lub usunięte.

6.4 Naruszenie przez użytkownika regulaminu uprawnia właściciela serwisu/administratora do zawieszenia na czas nieograniczony lub usunięcia konta takiego użytkownika.

6.5 Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym  następuje  poprzez zlikwidowanie  konta użytkownika przez administratora, właściciela  na wniosek użytkownika o zlikwidowanie  konta  lub na skutek naruszenia przez użytkownika regulaminu lub naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia z portalu materiałów zamieszczonych przez użytkownika, chyba że są one niezgodne z regulaminem lub przepisami prawa.

6.6 Regulaminy zamieszczone na podstronach serwisu np. regulaminy konkursowe nie wyłączają postanowień  niniejszego regulaminu.

6.7 Regulamin jest dostępny pod adresem www.www.tlpoker.pl/special/regulamin


Łatwy VIP na portfelu skrill


Streamy pokeroweCopyright © 2021. TLPoker.pl Wszelkie prawa zastrzeżone
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego regulaminu.
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla polskojęzycznych obywateli państw, w których uczestnictwo i reklamowanie pokera internetowego jest legalne.
Kontakt Mapa strony LiquidPoker